23.-27.7.2018 - PRÍMESTSKÁ DETSKÁ REKREÁCIA - IV. turnus

Program na IV. turnus 23.-27.7.2018 

- tvorivé dielne
- športové súťaže, hry, aktivity
- turistické vychádzky do blízkeho okolia
- tréning sebaobrany
- tancuj street dance
- opekačka

Prihláška do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov, najneskôr do 18. júna 2018.
Poplatok: 45,00.- € pre členov CVČ a 55,00.- € pre nečlenov CVČ
V cene je zahrnuté cestovné, obed, vstupy, komerčné úrazové poistenie, režijný poplatok.

Platby uhrádzajte na:
Centrum voľného času, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa
Banka: VÚB Stará Ľubovňa
ČÚ: 2405056853/0200
IBAN: SK48 0200 0000 0024 0505 6853
KS: 0308
VS: 052017
PRIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVANÁ AŽ PO ZAPLATENÍ POPLATKU !

K stiahnutiu