TAKTIC – týždeň aktivít centier voľného času!
Banská Bystrica 24.5.2016

Už dvadsať rokov centra voľného času prostredníctvom vzdelávacej záujmovej činnosti ponúkajú priestor pre rozvoj vedomosti, postojov a zručnosti deti, mládeže a dospelých.

Týždeň aktivít centier TAKTIC bol vyhlásený 26.02.2016 na odbornom seminári o CVČ, ktorého sa zúčastnila štátna tajomníčka Kanovská MŠVVaŠ SR. Prezentáciu talentov, a rozvoj potenciálu deti a mladých ľudí predstavia centrá v rámci rôznorodých programov počas dvoch týždňov od 24.5.-5.6.2016.
Do prezentácie sa zapojilo dvadsaťosem centier, členov Asociácie CVČ SR, ktoré prostredníctvom súťaží, výletov, exkurzií, školení, prezentácie záujmovej činnosti a stretnutí so zástupcami inštitúcií a organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou zrealizujú viac ako 168 podujatí. Predsedníčka Asociácie CVČSR pani Marta Hanečáková „ zvýraznila úsilie predstaviť odbornej i laickej verejnosti množstvo zaujímavých, tradičných i netradičných aktivít školských výchovno vzdelávacích zariadení. Upriamením pozornosti na činnosť v CVČ hodláme pripomenúť dôležitosť práce s deťmi a mládežou aj v čase mimovyučovani“.
Týmito aktivitami zároveň podporujeme predsedníctvo SR v Rade EÚ.


Kontakt: PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
+421 905 217 463
email: acvcsr@gmail.com
web: www.cvc.sk