Vodácka turistika

Vodácka turistika

Veková skupina: 5.-9. ročník ZŠ, SŠ
Vedúci ZÚ: Michal Olejňák, interný pracovník CVČ
Termín: 2 hodiny týždenne v stredu alebo podľa dohody členov ZÚ a 1 x mesačne 4 h v sobotu. Činnosť začína v apríli 2019 a končí v auguste 2019.
Obsah činnosti:
Cieľom záujmového útvaru je oboznámiť členov vodáckej turistiky s vodáckym výstrojom a s históriou jednotlivých typov plavidiel. Naučiť deti ovládať jednotlivé povely, dorozumievanie sa na lodí, naučiť ich zručnostiam – vedieť urobiť údržbu a opraviť loď. Naučiť ich ovládať taktiku vedenia lode a nácvik eskimáckych obratov. Zdokonaliť sa v turistických vedomostiach, naučiť sa orientovať v teréne, čítať z mapy, založiť ohnisko a správne zbaliť veci do vhodných nádob - súdkoch. Naučiť členov záchranu topiaceho sa a základy prvej pomoci.