Záujmové krúžky

K stiahnutiu

Záujmové krúžky a kluby v školskom roku 2019/2020

Zápis priebežne v Centre voľného času Stará Ľubovňa od 2.9. do 15.9.2019, denne 8:00 - 17:00 hod. Činnosť krúžkov a klubov začína od 15.09.2019 a končí 31.05.2020. Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke CVČ alebo priamo v CVČ. Členom CVČ (krúžku, klubu) sa účastník stáva po zaplatení poplatku. Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na základe § 116 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z.z. Žiak si môže pri záujmovej činnosti uplatniť VZDELÁVACÍ POUKAZ.

UPOZORNENIE: Členovia krúžkov/klubov s trvalým pobytom mimo Starú Ľubovňu hradia členský poplatok + príspevok na základe VZN č.52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školského zariadenia zo dňa 28.1.2010 doplnené uznesením č.737 MsZ č.XXXVII/2018 zo dňa 25.10.2018. Poplatok činí 95,00 Eur + členský poplatok konkrétneho ZÚ. Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach.


 Por. číslo  Názov záujmového krúžku  Veková skupina  poplatok
       
 1.   Fit dance  4.-9. ročník ZŠ  15 € ročne 
2.    Port de bras a latino tanec ZŠ, SŠ, dospelí 30 € ročne
  3.    Tanečná príprava – moderný tanec  samostatne pre MŠ  10 € ročne 
 4.   Tanečná príprava – ľudový tanec  samostatne pre MŠ  10 € ročne 
 5.   Ľudový tanec   1.-9. ročník ZŠ  15 € ročne
 6.   Vinyasa Yoga   (NOVINKA) 15 € ročne
 7.   Tvorivá dielnička   5.-9. ročník ZŠ 10 € ročne
 8.   Farmárik    (NOVINKA) ZŠ, SŠ 10 € ročne 
 9.   Malá škola varenia a pečenia 3.-7. ročník ZŠ

15 € ročne 

 10.    Sokoliarstvo a príroda  ZŠ, SŠ  10 € ročne
 11.   Rybársky krúžok   ZŠ, SŠ 10 € ročne 
 12.   Kynologický krúžok  4.-9. ročník ZŠ, SŠ 10 € ročne 
 13.    Kanoistika        (NOVINKA)  ZŠ, SŠ    20 € ročne
 14.   Florbal  ZŠ, SŠ 20 € ročne
 15.    Malí výskumníci  3.-6. ročník ZŠ    10 € ročne
 16.   Malá škola šachu  ZŠ, SŠ  20 € ročne
17.   Počítač pre každého 1.-9. ročník ZŠ 15 € ročne
18.   Plávanie pre začiatočníkov  ZŠ 10 € ročne
19.   Plávanie pre pokročilých   ZŠ, SŠ 10 € ročne 
20.   Jazyková príprava – anglický jazyk 30 € ročne
21.   Lezecký krúžok    (NOVINKA) ZŠ, SŠ  20 € ročne 
22.   Divadlo s ?     (NOVINKA)  ZŠ, SŠ 10 € ročne 
       
 Por. číslo Názov klubu  Veková skupina   poplatok
       
1.   Klub štvrtákov a šiestakov 4. a 6. ročník ZŠ 5 € ročne
2.   Klub mamičiek deti a dospelí 10 € ročne
 3.   Klub mladých výtvarníkov  SŠ, VŠ, mladí pracujúci  5 € ročne 
 4.   Klub mládeže a dobrovoľníkov  SŠ, VŠ, mladí nezamestnaní  0 € ročne 
 5.   Filmový klub  ZŠ, SŠ,VŠ, dospelí a seniori  5 € ročne 
 6.   Klub spoločenskej výchovy, základy
  spoločenských tancov
ZŠ  10 € ročne 
 7.   Klub ľudových tancov  študenti, dospelí a seniori  20 € polročne 
 8.   Klub pre seniorov – počítačové zručnosti   seniori 0 € ročne 
9.   Klub nemeckého, španielskeho a ruského jazyka ZŠ, SŠ, dospelí 10 € ročne
10.   Klub hry na gitare ZŠ, SŠ 10 € ročne
11.   Klub skaterov  ZŠ, SŠ, dospelí  10 € ročne

 

 

Informácie: www.cvc.sk, telefón: 052 43 229 91, 052 43 215 04, e-mail: info@cvc.sk