Charakteristika

200711081626040.cvc_logo

Centrum voľného času v Starej Ľubovni vzniklo v roku 1997 prechodom úloh a povinností z Domu detí a mládeže. Cieľom zariadenia je aktívne pôsobenie na deti, mládež a ich rodičov v oblasti voľnočasových aktivít. Organizujeme pravidelnú záujmovú činnosť prostredníctvom krúžkov, klubov a otvorených klubov. V súčasnosti máme vytvorených 36 záujmových útvarov, ktoré pracujú pod vedením interných a externých pracovníkov zariadenia. Ďalej zabezpečujeme príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží, olympiád a prehliadok záujmovej činnosti. Počas prázdnin zabezpečujeme prázdninové aktivity, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie , výlety, sústredenia pre účastníkov našich pravidelných aktivít a širokú verejnosť.
Okrem spomenutých aktivít sa venujeme priebežnému vzdelávaniu pedagogických pracovníkov centra voľného času. Zabezpečujeme a koordinujeme aktivity nielen nášho zariadenia, ale metodicky pomáhame aj občianskym združeniam pracujúcim s deťmi a mládežou v našom okolí. Našim cieľom je umožniť aktívne využívanie voľného času deťom a mládeži Ďalšou cieľovou skupinou sú profesionálni a dobrovoľní pracovníci s deťmi a mládežou vo voľnom čase ich príprava na aktivity a osvojovanie si odborných vedomostí a zručností v danej oblasti. Zabezpečovali sme niekoľko školení pre týchto pracovníkov v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Poprade a Radou mládeže Prešovského kraja. Veľmi dobrú spoluprácu máme s miestnymi pobočkami eRka a Slovenskeho skautingu, ktorí taktiež využili naše odborné schopnosti v oblasti tvorby animačných programov pre deti a mládež.
V zariadení pracuje 8 pedagogických pracovníkov na plný úväzok, 1 administratívny pracovník , 1 ekonóm. 5 externých spolupracovníkov. 3 odborné komisie pre oblasť olympiád a súťaží vyhlasovaných MŠ SR. 30 dobrovoľných spolupracovníkov pre aktivity v oblasti športu, kultúry a umenia.
V rámci medzinárodných aktivít máme veľmi dobrú cezhraničnú spoluprácu s Poľskom s Centrom detí a mládeže v Krakowe, Domom kultúry v Nowom Saczi. Na Ukrajine s Palacom deti a mládeže PADIUN v Užhorode. V Českej republike organizácia PIONYR v Brne a vo Vsetíne. So Strediskom záujmové činnosti. Okrem tejto spolupráce zabezpečujeme medzinárodné aktivity v rámci grantového programu EÚ Mládež v akcii. Sme Regionálnym konzultačným miestom pre grantový program EÚ Mládež v akcii. V rámci programu hosťujeme dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby. V oblasti vzdelávania sa zameriavame hlavne na pracovníkov s deťmi a mládežou a nové trendy v oblasti využívania voľnočasových aktivít. Sú to krátkodobé školenia, ktoré majú za cieľ rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov v oblasti práce s deťmi a mládežou. Pri tom využívame dobrú spoluprácu nielen s profesijnými združeniami, ale aj občianskymi združeniami a nadáciami, ktoré sa venujú deťom a mládeži.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist