Youth Lifestyles - 1.10.2018 – 31.11.2021

 Tento projekt spája päť skúsených európskych partnerov, ktorí pôsobia vo veľmi odlišných kontextoch, ale majú spoločné priame alebo nepriame záväzky v oblasti prevencie deviácie, zlého životného štýlu škodlivého pre zdravie mládeže a sociálne vzťahy.

Všetci partneri v tomto projekte rozvíjajú svoje aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania a aktívne sa zúčastňujú medzirezortných pracovných skupín, ktoré prispievajú k formovaniu mládežníckych politík na miestnej úrovni.

Cieľom projektu je  reflektovať a lepšie pochopiť „politickú“ a pedagogickú hodnotu neformálneho vzdelávania vo vzťahu k vykonávaniu politík (vzdelávacie stratégie) a využívaniu verejných zdrojov na riešenie fenoménu deviácie mládeže.

Zdieľať skúsenosti z bádania získané v konkrétnych oblastiach prevencie, aby z nich mali prospech všetky partnerské organizácie, ktoré im pomôžu zefektívniť ich vzdelávacie a sociálne intervencie a zlepšiť kvalitu života mladých ľudí a spoločenstiev, v ktorých žijú.

Partneri:

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – Rumunsko

Asociácia CVČ SR /CVČ, RCM) – Slovensko

DIGG-OUT – Holandsko

EURO-NET – Taliansko

Momentum World Community Interest Company  - Anglicko

 

Účastníci projektu:

Účastníkmi projektu boli riadiaci pracovníci, pracovníci mládežou z participujúcich organizácií. Účastníci projektu mali rozsiahle skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi z málo podnetného prostredia. Do projektu boli prizvaní aj odborníci zo spolupracujúcich organizácií.

 

Description:

This project brings together five experienced European partners who operate in very different contexts, but who have in common the commitment, direct or indirect, in actions of prevention of deviance, bad lifestyles harmful for the youth health and the social relations.
All partners in this project are developing their activities in the field of Non-Formal Education and take part actively in inter-sectorial working groups that contribute to shape youth policies at the local level.

Aims

-To reflect and better understand the "political" and pedagogical value of Non-Formal Education in relation to the implementation of policies (educational strategies) and the use of public resources to tackle the phenomenon of youth deviance
-Pooling experiences gained in specific areas of prevention so that all partner organizations can benefit from it in order to make their educational and social interventions more effective and improve the quality of life of young people and the communities in which they live

 

Partners:

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – Romania

Asociácia CVČ SR /CVČ, RCM) – Slovakia

DIGG-OUT – Netherlanden

EURO-NET – Italy

Momentum World Community Interest Company - UK

Participants

The participants in the project were managers, youth workers from participating organizations. The project participants had extensive experience of working with young people with few opportunities. Experts from cooperating organizations were also invited to the project.

K stiahnutiu