Krúžky

 Záujmové krúžky a kluby v školskom roku 2023/2024

Zápis priebežne v Centre voľného času Stará Ľubovňa od 30.8. do 20.9.2023denne 8:00 - 17:00 hod. Činnosť krúžkov a klubov začína od 25.9.2023 a končí 31.05.2024. Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke CVČ alebo priamo v CVČ. Členom CVČ (krúžku, klubu) sa účastník stáva po zaplatení poplatkuPoplatok môže byť znížený alebo odpustenýak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na základe § 116 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z.z.

 

Prihlášky môžete posielať aj elekronicky na adresu: prihlaska@cvc.sk

Žiak si môže pri záujmovej činnosti uplatniť VZDELÁVACÍ POUKAZ do 25.9.2023!

UPOZORNENIE: : Členovia krúžkov/klubov s trvalým pobytom mimo Starú Ľubovňu hradia členský poplatok + príspevok  na základe VZN č.69. Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola schválená uznesením č. 1099 na MsZ č.XXXI/2022  dňa 20.10.2022. Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023

 

 ZOZNAM KRÚŽKOV A PRIHLÁŠKY NÁJDETE V PRÍLOHE NIŽŠIE!

K stiahnutiu

202309050815250.vzdelavaci-poukaz
© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist