Krúžky

Prebieha aktualizácia

Záujmové krúžky a kluby v školskom roku 2022/2023

Zápis priebežne v Centre voľného času Stará Ľubovňa od 30.8. do 20.9.2022denne 8:00 - 17:00 hod. Činnosť krúžkov a klubov začína od 26.9.2022 a končí 31.05.2023. Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke CVČ alebo priamo v CVČ. Členom CVČ (krúžku, klubu) sa účastník stáva po zaplatení poplatkuPoplatok môže byť znížený alebo odpustenýak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na základe § 116 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z.z.

Žiak si môže pri záujmovej činnosti uplatniť VZDELÁVACÍ POUKAZ do 25.9.2022!

UPOZORNENIE: Členovia krúžkov/klubov s trvalým pobytom mimo Starú Ľubovňu hradia členský poplatok + príspevok na základe VZN č.52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školského zariadenia zo dňa 28.1.2010 pod B 427 doplnené uznesením č.627 MsZ č.XVII/2020 zo dňa 10.12.2020.

 

 ZOZNAM KRÚŽKOV A PRIHLÁŠKY NÁJDETE V PRÍLOHE NIŽŠIE!

K stiahnutiu

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist