Deti a paragrafy - 17.4.2024

V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa 17. apríla 2024 uskutočnilo podujatie Deti a paragrafy. Podujatie sme zorganizovali v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Starej Ľubovni a vedením ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni. Podujatie bolo zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov. Podujatia sa zúčastnili žiaci 7.,8. a 9. ročníka. Keďže deti nie vždy vhodne a účelne využívajú svoje voľné chvíle, boli pracovníčkou Centra voľného času PhDr. Alenou Hriňákovou oboznámené s činnosťou Centra voľného času v oblasti pravidelnej i príležitostnej záujmovej činnosti. Účastníci podujatia dostali aj zaujímavé ponuky, ako môžu zmysluplne využívať svoj voľný čas v Centre voľného času. Hosťom podujatia bol kpt. Ing. Milan Ženčuch z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni, z oddelenia prevencie. V zaujímavej besede oboznámil Ing. Milan Ženčuch účastníkov podujatia s trestnou činnosťou mládeže, s úrovňami protispoločenského konania, s domácim násilím,  sexuálnom zneužívaní, týraním blízkej a zverenej osoby, trestnými činmi, s priestupkami v občianskom nažívaní, na majetku, úseku školstva a pod. Hovorilo sa aj o sociálno-patologických javov, šikanovaní, kyberšikane, škodlivosti drog, alkoholu, pričom boli uvedené odstrašujúce príklady z praxe, ktoré sú najlepším preventívnym prostriedkom. Účastníci podujatia boli vyzvaní k tomu, aby mali oči otvorené a ak sa stretnú vo svojom okolí s týraním blízkej a zverenej osoby, aby bez váhania takýto prípad nahlásili kompetentným osobám a aj takouto formou týranej osobe pomohli. V závere podujatia sme formou anonymného dotazníka zisťovali, či je agresivita typickou vlastnosťou účastníkov podujatia. Možno práve týmto podujatím sa u mnohých účastníkov zrodila aj myšlienka venovať sa neskôr takému zaujímavému, hoci mnohokrát aj nebezpečnému povolaniu, ako je príslušník policajného zboru. PhDr. Alena Hriňáková

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist