Novoročný darček pre vodákov

Vodáci v Starej Ľubovni sa dočkali lepšieho priestorového vybavenia pre lode.

V rámci projektu Splav bez hraníc / Spływ bez granic  mesto Stará Ľubovňa ako zriaďovateľ CVČ v Starej Ľubovni požiadalo o grant v rámci grantovej schémy INTERREG  Poľsko – Slovensko. Cieľom mikroprojektu je udržanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva  v cezhraničnom regióne. Rozvoj cestovného ruchu v oblasti vodnej turistiky.

Centrum voľného času viac ako 30 rokov udržiava tradíciu vodáckej turistiky v Starej Ľubovni, čoho je príkladom aj Medzinárodný rodinný splav. Aj vďaka tejto tradícií, ktorej nositeľom je Centrum voľného času v Starej Ľubovni sa mesto Stará Ľubovňa dostalo medzi príklady dobrej praxe ZMOSu (Združení miest a obcí Slovenska). Aktivita je zameraná na predstavovanie úspešných riešení, ktoré sa osvedčili v aplikačnej praxi konkrétnej samosprávy a poslúžia ako zdroj inšpirácie pri riešení identických, respektíve obdobných problémov v iných samosprávach. Príklady dobrej praxe sledujú viaceré princípy- transparentnosť, efektívnosť, účelnosť, prínos pre komunity aj princíp dobrej správy. Otvoria nový priestor na porovnávanie riešení, vzájomnú inšpiráciu, využívanie prvkov konkurenčnej výhody a nového komunálneho manažmentu tak, aby lokálne problémy mohli byť riešené aj na báze už zavedených a v praxi osvedčených modelov riešenia.
 

https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-zo-starej-lubovne-lendaku-a-popradu--oznam/mid/405616/.html

VIDEO Ľubovnianskej televízie

 

VIDEO RTVS