Výberové konanie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Ľubošom Tomkom,  v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

riaditeľa Základnej školy, Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa 

riaditeľa Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa 

riaditeľa Základnej školy, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa 

riaditeľa Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 

riaditeľa Centra voľného času, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa

K stiahnutiu