Otvorenie činnosti v CVČ

 POKYNY KU PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU CVČ
v čase pandemickej situácie od 10.01.2022

 

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu, listu z MŠVVaŠ SR zo dňa 7.1.2022 a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, vydávame nasledovné pokyny ku prevádzke.

 

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY

budú prebiehať v CVČ od 10.01.2022 s výnimkou záujmových útvarov organizovaných v bazénoch.

To znamená záujmové útvary môžu prebiehať :

• prezenčne individuálne,

• prezenčne s obmedzením (do 6 detí v skupine v interiéri aj exteriéri)

• dištančne skupinovo

V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba) na záujmovú činnosť v CVČ odporúčame tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch CVČ pred, počas a po záujmovej činnosti dieťaťa.

Členovia záujmových útvarov sa nemôžu zúčastniť záujmovej činnosti bez vyhlásenia o bezpríznakovosti /podpísaný zápisníček s aktuálnym dátumom/. V prípade príchodu na ZÚ bez tohto vyhlásenia bude kontaktovaný zákonný zástupca a dieťa bude izolované v miestnosti na to určenej. Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Po príchode na záujmový útvar je pedagogický zamestnanec povinný s členmi absolvovať dezinfekciu rúk. Na utieranie rúk sa použijú jednorazové papierové utierky. Pred resp. po záujmovej činnosti bude priestor pre realizáciu (učebňa, herňa, chodba) dezinfikovaný.

Športové a pohybové záujmové útvary môžu členovia absolvovať bez prekrytia horných dýchacích ciest.

 

Prekrytie horných dýchacích ciest

Všetci zamestnanci a návštevníci CVČ sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Pri výskyte vírusu covid 19 v záujmovom útvare budú informovaní zákonní zástupcovia detí v danom ZÚ a ten bude uzatvorený po dobu 7 dní resp. bude prebiehať dištančnou formou.

 

Financie

Čiastočná úhrada nákladov na záujmovú činnosť bude hradená iba pri účasti dieťaťa na záujmovom útvare. Výška týchto poplatkov je určená usmernením k poplatkom v CVČ na školský rok 2021/2022.

 

Iná činnosť CVČ

Všetky hromadné akcie CVČ sú možné v interiéri s maximálnym počtom účastníkov 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov (meno + kontakt). Súťaže a vzdelávacie podujatia pre verejnosť a medzi členmi ZÚ, sú pozastavené resp. môžu prebehnúť iba dištančnou formou. Hudobná miestnosť bude pre mládež otvorená v režime OP s obmedzeným počtom 5 účastníkov. Menný zoznam s kontaktmi je povinný. Súťaže organizované poverením OÚ Prešov budú prebiehať podľa príslušných pokynov a opatrení.

 Výchovná a vzdelávacia činnosť pre triedy a homogénne skupiny bude prebiehať (po zistení záujmu a preukázateľnom súhlase riaditeľa školy).

 

Pedagogickí zamestnanci

1. Účasť zamestnancov CVČ na pracovisku je podmienená režimom OTP. Testovanie neočkovaných zamestnancov zabezpečuje zamestnávateľ.

2. Zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v priestoroch CVČ nastupujú do práce najneskôr 15 minút pred jeho začiatkom a svoj zaznačia pri vstupe do budovy alebo v dochádzkovej knihe.

3. Pri každom nástupe do práce pri vstupe do budovy je zamestnanec povinný dezinfikovať si ruky.

4. Ak sa u zamestnanca CVČ objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa CVČ a opustí CVČ v najkratšom možnom čase s použitím respirátora.

5. Zamestnanci CVČ budú vykonávať prácu na pracovisku pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Pedagogický zamestnanec nosí respirátor všade vo vnútorných priestoroch CVČ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

6. Pedagogickí zamestnanci CVČ v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy medzi deťmi pri výchovno-vzdelávacom procese a v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina zabezpečujú časté a intenzívne vetranie.

7. Pedagogickí zamestnanci sú povinní pred začatím každej záujmovej činnosti zaevidovať prítomnosť detí na záujmovom útvare v triednej knihe ZÚ a dbať na evidovanie kontaktných údajov zákonného zástupcu dieťaťa.

 

Nepedagogickí zamestnanci

1. Účasť zamestnancov CVČ na pracovisku je podmienená režimom OTP. Testovanie neočkovaných zamestnancov zabezpečuje zamestnávateľ.

2. Nepedagogickí zamestnanci počas vykonávania svojej práce nosia v priestoroch CVČ respirátory nepretržite.

3. Ak sa u nepedagogického zamestnanca CVČ objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa CVČ a opustí zariadenie v najkratšom možnom čase s použitím respirátora.

4. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti a pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci CVČ nachádzajú, vykonávajú najmenej raz denne.

5. Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používajú

deti pri záujmovej činnosti (šatne, učebne) je nutné zabezpečiť nasledovne :

• Dezinfekcia a upratovanie toaliet – 3x denne a podľa potreby.

• Čistenie miestností, v ktorých sa nachádzajú zamestnanci CVČ – najmenej 1x denne.

• Dezinfekcia dotykových plôch a povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí – po každom záujmovom útvare príp. inej aktivite CVČ podľa rozpisu na pracovisku.

Každý zamestnanec CVČ má možnosť použiť antigénový test pre svoju potrebu. Po prerušení dochádzky zamestnanca do zamestnania na viac ako 3 dni je povinný každý zamestnanec vyplniť potvrdenie o bezpríznakovosti.

 

Návštevníci CVČ

1. Vstup návštevníkov CVČ je podmienený režimom OTP. Návštevník je povinný preukázať sa platným dokladom u vedúceho pracoviska CVČ.

2. Po príchode do budovy je návštevník povinný mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a absolvovať dezinfekciu rúk.

3. Návštevník CVČ je povinný pri vstupe do CVČ vypísať potvrdenie o bezpríznakovosti. Tieto pokyny ku prevádzke a vnútornému režimu CVČ nadobúdajú účinnosť 10.01.2022 do vyhlásenia pokynov MŠVVaŠ SR.

 

Ďakujeme za pochopenie, opatrnosť a flexibilitu všetkým zamestnancom a návštevníkom  CVČ.

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                             PhDr. Marta Hanečáková, PhD.

riaditeľka

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist