Príprava novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028, Prešov - 29.10.2019

Aj zástupcovia CVČ, Vidieckej asociácie mládeže a Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni mali možnosť sa zúčastniť okrúhleho regionálneho stola k príprave novej stratégie pre mládež.

Cieľom regionálneho okrúhleho stola bolo oboznámiť zástupcov organizácií, pracovníkov s mládežou, zástupcov škôl, samospráv a mládeže so základnými myšlienkami pripravovanej dlhodobej stratégie SR pre mládež a zároveň zabezpečiť čo najširšiu participáciu na tvorbe novej stratégie, aby sa s ňou všetci relevantní aktéri, dokázali stotožniť a aby táto stratégia bola naozaj aktuálna, merateľná a uskutočniteľná.

 

Víziou novej stratégie SR pre prácu s mládežou je, aby každý mladý človek:

 

- konal udržateľne, morálne a zodpovedne,

- mal kľúčové kompetencie potrebné pre život,

- bol aktívnou súčasťou komunity,

- myslel kriticky a kreatívne,

- poznal svoje práva,

- dbal na svoje fyzické a psychické zdravie.