Marijo Ivankovič - Chorvátsko

My EVS in Slovakia.
Give a your own free time, is there anything more expensive in the age where no one have time for anyone? Then try be volounter like me and you will see it how worth it is, so I am Mario Ivankovic, usual boy from Croatia. About volountering i dident know noting special. I wanted to try and have this experiance for future. Now I can tell you it was worth. Because when you came in other country you can expect that you will learn a lot of things for example learn new lanuage like slovak, improve my english skills and also when you have flatemate from Spain you have opurnutunity learn and Spanish, met a lot young volounters, new freinds from local place till international places, I ve been traveling a lot during my volountering in Slovakia, Stara Lubovna in Centrum volneho času. I ve visited whole Slovakia, I ve visited Hungary, Poland, Srbia, Chech Republiq and Austria. What was my mission in Slovakia, Stara Lubovna, organization like CVč? Well in CVč I was part of young parlament Stara Lubovna, I choose be more in sport activitys like florball, swiming, ... The people in CVC were really nice to me and my flatmates. They took care of us and showed us a lot of places in and around Stara Lubovna. During school time I went into different schools nearby and did a presentation about my home country. I cant tell a lot of thinks about being volounter, you need to experiance that. Dont think too much just come and enjoy :D

Moja EVS na Slovensku.
Venovať svoj vlastný voľný čas, je niečo drahšie v čase, keď nikto nemá čas pre nikoho? Potom skúste byť dobrovoľník ako ja a budete vidieť, že to stojí za to. Takže som Mario Ivankovic, obyčajný chlapec z Chorvátska. Zvláštne , ale o dobrovoľníctve som nemal ani zmienku. Chcel som preto zažiť túto skúsenosť pre môj budúci život. Teraz môžem vám povedať, že už sa to stálo. Pretože keď prídete do inej krajiny, môžete očakávať, že sa naučíte veľa vecí napríklad nový jazyk , zlepšiť svoje znalosti angličtiny a keď máte spolubývajúceho zo Španielska ako ja, máte možnosť učiť sa španielsky. Spoznal som veľa mladých dobrovoľníkov nových priateľov z lokálneho miesta až do medzinárodných miest.Ja som veľa cestoval počas môjho volounteringu na Slovensku, Stará Ľubovňa v Centre voľného času. Ja som navštívil celé Slovensko, ja som navštívil Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Španielsko, Česko a Rakúsko. Aké bolo moje poslanie na Slovensku, Stará Ľubovňa, organizácie ako CVC? No v CVC som bol súčasťou Mládežníckeho parlamentu Stará Ľubovňa, vybral som si viac športové aktivity ako florbal, swiming, ... Ľudia v CVC boli ku mne naozaj dobrí a k mojim spolubývajúcim tiež. Postarali sa o nás a ukázal nám veľa miest v Starej Ľubovni a okolie. Počas školského roka som šiel do rôznych škôl v okolí a urobil prezentáciu o mojej vlasti. Nemôžem povedať všetko, ale viem to musíte skúsiť tiež. Nerozmýšľajte príliš veľa len príďte a užite si to: D

Attached files

© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist