Aktivity

24.03.2014 prvé pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili členovia Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni bolo zamerané na vytvorenie dotazníka a uskutočnenie prieskumu potrieb názorov občanov a mladých ľudí ako podkladov pre prípravu strategického plánu práce s deťmi a mládežou v meste Stará Ľubovňa.
https://docs.google.com/.../113x-7xfBmwq.../viewform

2.4.2014 sa uskutočnilo druhé pracovné stretnutie, kde boli pozvaní aj zástupcovia organizácií, inštitúcií, občianskych združení, ktoré pracujú s deťmi a mládežou v meste Stará Ľubovňa. V rámci pracovného stretnutia predstavili činnosť svojich organizácií, ciele a aktivity. Ďalej nás informovali, ktoré relevantné vládne dokumenty sú dôležité pre ich prácu v oblasti mládeže.
Nasledovala krátka prezentácia čo si predstavujeme pod pojmom participácia, ako môže fungovať, aké ciele plní na lokálnej úrovni.
V rámci pracovného stretnutia sme ďalej pracovali v menších skupinách, kde sme sa zamýšľali nad otázkami:
- Aké ďalšie organizácie osloviť a zapojiť do prípravy Stratégie 2020 – ako základného dokumentu pre prácu s mládežou v Starej Ľubovni.
- Akým spôsobom osloviť mládež, tak aby boli aktívnymi účastníkmi prípravy Stratégie 2020 v Starej Ľubovni.
- Aký systém zvoliť pre spoluprácu, ako často sa budeme stretávať, ako otvoríme verejnú diskusiu, tak aby mladí ľudia žijúci v meste Stará Ľubovňa vedeli o pripravovanom dokumentu a mali šancu a príležitosť participovať na pripravovanom dokumente.

7.4.2014 sme vyhodnocovali spracované dotazníky a zároveň pripravili sériu informácií do miestnych médií o príprave Stratégie 2020 v meste Stará Ľubovňa.