O projekte Samo sa to o5 nespraví

Názov projektu: Samo sa to o5 nespraví!
Obdobie trvania projektu: august - december 2010
Realizátor projektu: Rada mládeže Prešovského kraja
Partneri projektu:
Mestské mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže z Prešovského kraja
Finančný donor projektu: Nadácia Intenda
Anotácia: projekt „Samo sa to o5 nespraví!" reprezentuje občiansko-aktivizačnú kampaň, ktorej cieľom je motivovať mladých ľudí (predovšetkým prvovoličov) k účasti na komunálnych voľbách v SR v roku 2010 v rámci Prešovského kraja a poskytnúť im informácie o miestnej samospráve.

Ciele projektu:
- Zvýšiť úroveň zručností a odborných vedomostí mládeže v oblasti občianskej participácie
- informovať mladých ľudí o možnostiach reprezentovania, presadzovania a obhajovania záujmov mládeže samotnou mládežou
- zvýšiť odborné kompetencie o legislatíve v oblasti mládežníckej politiky, teórii samosprávy, aktívnom občianstve, participácii mládeže na miestnom živote a mládežníckej advokácii formou neformálneho vzdelávania
- zlepšiť sociálne zručnosti mladých ľudí, ako funkčného nástroja k efektívnej participácii na občianskej spoločnosti

- Zapojiť mladých ľudí do občianskych procesov participácie na miestnej úrovni
- podnietiť mladých ľudí k prevzatiu zodpovednosti za život v komunite
- previesť získané poznatky a zručnosti do praxe
- prispieť k skvalitneniu služieb budúcich miestnych samospráv na území Prešovského kraja v oblasti práce s mládežou
- vytvoriť predstaviteľom miestnej samosprávy rovnocenného a plnohodnotného partnera zo strany mládeže
- prispieť k motivácii prvovoličov zúčastniť sa komunálnych volieb v novembri 2010

Primárna cieľová skupina projektu:

- Mládež vo veku 15 - 19 rokov:
- tí, ktorí nedovŕšili 18. rokov bez volebného práva,
- prvovoliči,
- členovia mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
- dobrovoľníci napr. pri realizácii prieskumu

Sekundárna cieľová skupina projektu:
- potenciálni členovia mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
- koordinátori mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
- zamestnanci mestských a obecných úradov zodpovední za problematiku mládeže
- profesionálni pracovníci s mládežou
- kandidáti na funkciu primátora mesta/starostu obce
- široká verejnosť

Aktivity projektu:
 „Samospráva - krajina mladými (ne)objavená?" - Prieskum, ktorého cieľom bude získať konkrétne informácie o úrovni poznatkov mladých ľudí o miestnej samospráve a ich záujme o účasť na komunálnych voľbách 2010

 „Hľadá sa aktívny mladý občan" - vzdelávacie tréningy pre mladých lídrov - členov mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže, zamerané na sociálne zručnosti, aktívne občianstvo a mládežnícku advokáciu

 „Live dialógy s prvovoličmi" - diskusné workshopy po stredných školách v Prešovskom kraji, ktorých sa zúčastnia žiaci 3. a 4. ročníkov, ktorí dosiahli vek 18 rokov

 „Kortešačky alebo talkshow bez kravát" - Diskusné fóra s kandidátmi na funkciu primátora mesta/starostu obce

 Internetové voľby - pôjde o simulovanie prostredia komunálnych volieb, ktorých sa môžu zúčastniť mladí ľudia v rámci jednotlivých miest a obcí Prešovského kraja, ktorí nedosiahli plnoletosť a nemajú volebné právo v reálnych voľbách. Inovatívnym prvkom tejto aktivity je internetová elektronická forma volieb, ktorá je mladým ľuďom blízka a dokáže stále pasívnejších mládežníkov bez záujmu o participáciu na politickom živote viac motivovať k záujmu o veci verejné

 „Samo sa to o5 nespraví!" - Mediálna informačná kampaň v lokálnych a regionálnych médiách (Rádio Regina, Televízia Prešov, Rádio Prešov, Televízia Bardejov, Televízia Stará Ľubovňa, Televízia Zemplín, Televízia Poprad, Televízia Levoča a ďalšie) o možnostiach aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity, v ktorej žijú.

Kontaktná osoba:
Mgr. Ľuboš Marcinek, 0905 543 509
Rada mládeže Prešovského kraja
www.rmpk.sk, rmpk.po@gmail.com