Stručné vyhodnotenie školenia

V dňoch od 13.9.2016- 14.9.2016 a 20.9.2016- 21.9.2016 Centrum voľného času Stará Ľubovňa v spolupráci s Asociáciou CVČ SR a Sekciou kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR uskutočnili dve dvojdňové školenia zamerané na prevenciu deti a mládeže v oblasti kriminality- šikany, kyberšikany, požívania alkoholu u mladistvých, korupcie a úplatkárstva, kde prvé školenie bolo určené pre pedagogických pracovníkov centier voľného času a druhé pre mládežníkov spolupracujúcich v centrách voľného času. Školenie bolo vedené odbornými lektormi (psychologička, odborník na kyberšikanovanie, odborný pracovník Úradu vlády a polície). Účastníci školení boli obohatení o inovatívne prístupy, metódy, formy ako skvalitniť a zatraktívniť aktivity v oblasti prevencie kriminality, ktoré následne spolu s tvorbou prevenčnej reklamy využijú pri realizovaní svojich vlastných preventívnych workshopov.