Hodnotenie ankety - 8.12.2009

Stretnutie zástupcov partnerských miest z Noweho Saczu, Noweho Targu a Starej Ľubovne sa uskutočnilo dňa 8.12.2009 o 10.00 h v priestoroch Centra voľného času v Starej Ľubovni. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie ankety grafickou a ústnou formou, ktorú partnerstvá zrealizovali vo svojich mestách, prostredníctvom mládežníckych parlamentov. Anketa bola zameraná na zistenie angažovanosti mladých ľudí v našom meste, na zlepšenie spolupráce medzi mládežou a samosprávou. Zapojilo sa priemerne 100 mladých ľudí za každé mesto vo veku od 13-30 rokov a taktiež aj samospráva. Výsledky budú použité pri príprave plánov rozvoja spolupráce samosprávy a mládeže. Stretnutie bolo podporené grantovým programom Mládež v akcii, akciou 1- Mládež pre Európu, podakciou 1.3 - Projekty mládežníckej demokracie, v rámci schváleného projektu s názvom Rozuzlenie, číslo projektu SK-13-5-2008-R5.

K stiahnutiu